Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Collaborate with operation and quality supervisor to create annual validation plan. Oversight validation planning and execution to ensure all needed validations are done timely and properly/  Phối hợp với vận hành và giám sát chất lượng để xây dựng kế hoạch thẩm định hàng năm. Theo dõi những kế hoạch và hoạt động thẩm định để bảo đảm những thẩm định cần thiết được thực hiện đúng cách và theo kế hoạch
 • Work in collaboration with Operation/IT/other departments to develop, prepare, or review of validation protocol & primary responsibilities of validation report/ Làm việc với bộ phận vận hành/IT/các bộ phận khác để phát triển, chuẩn bị, hoặc soát xét đề cương thẩm định và chịu trách nhiệm chính làm báo cáo thẩm định
 • Organize/provide validation related training to relevant person in charge of validation/  Đào tạo thẩm định cho nhân sự tham gia thực hiện thẩm định
 • Co-ordinate with QA team to welcome external quality audits, RQA audits/ / Phối hợp với đội ngũ đảm bảo chất lượng tiếp đón đoàn kiểm tra bên ngoài về chất lượng.
 • Work on validation related CAPA of external/internal audit to mitigate company risk and improve performance. / Có hành động khắc phục và phòng ngừa liên quan đến kiểm tra nội bộ và bên ngoài để hạn chế rủi ro cho công ty và cải thiện việc thực hiện công việc.
 • Report to supervisor or QA Manager if any discrepancies between approved SOPs and actual performance. Initiate or Assist in deviation investigation and resolution of problems and issues encountered during execution activities. / Báo cáo cho giám sát hoặc Quản lý QA nếu phát hiện có sự khác biệt giữa quy trìng thao tác chuẩn được phê duyệt và việc thực hiện  thực tế. Khởi xướng hay hỗ trợ điều tra các sai lệch và đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện.
 • Prepare periodic review related to temperature controlled system as assigned by superior. / Thực hiện xem xét định kỳ liên quan đến hệ thống kiểm soát nhiệt độ được giao bởi cấp trên.
 • Review/Revise validation related procedures/ Xem xét lại các quy trình liên quan đến thẩm định
 • Consolidate and complete the administrative requests/orders from quality team via purchasing system (02 times per year – before 30th June and 30th November) as assigned by superior.    / Thực hiện và hoàn thành các đơn hàng hành chính từ bộ phận chất lượng thông qua hệ thống mua hàng (02 lần mỗi năm – trước ngày 30 tháng 6 và 30 tháng 11) như được chỉ định bởi cấp trên.

Job Requirement

 • University background: Pharmacist, Chemistry or biology / Tốt nghiệp Đại học: chuyên ngành dược, hóa học hay sinh học
 • General exposure and experience in a GMP/Validation discipline with a knowledge and understanding of pharmaceutical Design/Validate processes and how they relate to regulatory requirements and cGMP regulations/ 21 CFR 21 part 11/ general principles of CSV/ Có kinh nghiệm và kiến thức tổng quát trong môi trường thẩm định theo GMP/ 21CFR part 11 và quy tắc chung trong thẩm định hệ thống máy tính
 • Good communication skills/ Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Proficient with Microsoft office application/ Sử dụng thành thạo phần mềm Mircosoft office
 • Good english in reading, writing and communication/ Kỹ năng tiếng đọc, viết và giao tiếng anh tốt
 • Sense of urgency, teamwork and effective time management/ Cảm nhận được tính khẩn cấp trong công việc, làm viêc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả      
 • Detail-oriented, accurate and trustworthy/ Cẩn thận, chi tiết, chính xác và đáng tin cậy
 • Persistent and industrious/ Kiên trì và năng động
 • Able to work in a fast-paced and deadline-driven environment/ Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao về thời gian  

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Supply Chain Supervisor, PowerBI, PowerApps, SQL, Python, Data Analysis, SAP, Inventory Report
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/10/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Warehouse Supervisor, Giám sát kho, Warehouse Supervisor, Giám sát kho, Warehouse Supervisor - KCN Tan Tao HCM
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: nhân viên kho, lao động phổ thông, Nhân viên kho soạn hàng đóng hàng – Đà Nẵng, Nhân viên kho soạn hàng đóng hàng – KCN Tân Tạo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên điều phối hàng hóa kho, dược sỹ kho, inventory coordinator, xuất nhập tồn, kho vận, điều phối hàng hóa, quản lý kho dược phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Data Analyst, business intelligence
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Inventory Coordinator, Inventory planning, Planning staff, Inventory control, PowerBI, PowerApps, Inventory report, Data Analysis, Safety Stock, Branch Transfer, Inventory Accounting
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Quang Ngai, Can Tho, Quang Nam
 • Required skills: Business Consultant - Trình Dược Viên kênh Nhà Thuốc, trình dược viên OTC
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Medical Representative - ETC/Hospital, mn, mb
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Master Data, Master Data Staff
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.