Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

We are looking for 02 vacancies for Hanoi/ Central based (Hue & Quang Binh).
 

Responsibilities /Trách nhiệm

 • Approach the hospital doctors, clinic representatives and others to introduce company’s products

Tiếp cận các bác sĩ bệnh viện, đại diện bệnh viện và những người khác để giới thiệu sản phẩm của công ty.

 • Regularly visit doctors to remind them on our products.

Thường xuyên gặp bác sĩ để nhắc nhở họ về các sản phẩm của công ty

 • Collect the product information from market as well as doctor’s comments on products to report periodically or timely

Thu thập các thông tin từ thị trường cũng như ý kiến của bác sĩ về các sản phẩm để cập nhật báo cáo định kỳ và kịp thời cho quản lý khu vực.

 • Follow up the company tender to update on time about the news, progress and the result if any. Listing company product in hospital’s list and follow up tender process

Theo dõi hồ sơ dự thầu của công ty bao gồm cập nhật về thời gian về những tin tức, và kết quả nếu có.. Làm danh mục sản phẩm được giao vào danh mục bệnh viện và theo dõi quá trình thầu của bệnh viện

 • Collaborate with PM/SM/DSM, plan and implement promotional strategies and activities in line with the assigned product

Kết hợp với Giám đốc sản phẩm/ Quản lý vùng và bổ sung các hoạt động liên quan đến sản phẩm

 • Willing to do extra task which may be assigned from time to time by supervisor/ Manager

Công việc được giao khác từ cấp trên nếu có yêu cầu

 • Responsible for achieving agreed area sales target

Có trách nhiệm đạt doanh số đã đề ra

Job Requirement

Education & Qualification

Trình độ học vấn & Bằng cấp

 • Bachelor’s degree in Medicine / Pharmacy or equivalent degree Pharmaceutical market

Cử nhân Y / Dược hoặc có bằng cấp tương đương về thị trường dược phẩm

Working Experience

Kinh nghiệm làm việc

 • For PS/Senior PS, required at least 5years experience in medical representative, especially for Pharmaceutical MNC company

Đối với PS/Senior PS, yêu cầu it nhất 5 năm kinh nghiệm trình dược viên, đặc biệt là cho các công ty đa quốc gia về duợc phẩm

Skill & Functional Competencies

Kỹ năng và năng lực chuyên môn

Functional Competencies/Năng lực chuyên môn:

 • Selling Skill / Kỹ năng bán hàng
 • Product Knowledge/ Kiến thức sản phẩm
 • Territory Management/ Kỹ năng quản lý địa bàn

Other Skills/Kỹ năng khác:

Excellent in negotiation and approaching market

Có kỹ năng đàm phán và tiếp cận thị trường

 • Good at the computer as work required.

Sử dụng tốt máy tính

Other Specific Requirements

Những yêu cầu đặc biệt khác

 • Hard working and resilience / Siêng năng và kiên trì
 • Work under high pressure/

Chịu được áp lực công việc cao

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.