Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Annual Leave

Job Description

- Acquire & maintain complete knowledge of the Company range of products & services (via Company training & self-training)
Nhân viên duy trì và hoàn thiện kiến thức về các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (thông qua việc tham gia các khóa đào tạo của Công ty cũng như tự học hỏi)

- Up-to-date and report to his/her superior the information market research regarding customers’ feedbacks, market development & potential, competition… which may affect the Company development & services
Cập nhật và báo cáo cho cấp quản lý những thông tin liên quan đến dịch vụ và phát triển của Công ty trên thị trường như phản hồi của khách hàng, sự phát triển và tiềm năng của thị trường, đối thủ cạnh tranh …

- Strictly follow the scheduled Call Plan to assure the customers are frequently visited
Thực hiện chính xác lịch trình thăm viếng khách hàng để đảm bảo khách hàng được thăm viếng thường xuyên

- Be committed to achieve his/her own periodical target, his/her team target & ultimately the Company target
Cam kết đạt chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân, chỉ tiêu của nhóm và sau cùng là chỉ tiêu của cả Công ty

- Prepare working tools and materials before visiting customers, to optimize the time effectiveness for each call
Chuẩn bị công cụ làm việc và tài liệu trước khi thăm viếng khách hàng, tối đa hóa thời gian cho mỗi cuộc thăm viếng khách hàng để đạt hiệu quả cao

- Look for new customers or new territory to extend business
Tìm kiếm khách hàng mới hoặc địa bàn mới nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh

- Participate in organization of Company event (Customer Party, seminar…)/ Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty (Hội nghị khách hàng, hội thảo )

- Prepare & follow-up drug sales contract/Chuẩn bị và theo dõi hợp đồng bán hàng với khách hàng.

- Perform effectively special or extra mission, task assigned by ABM/BUM (market survey, product knowledge …)/ Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bổ sung đặc biệt hoặc nhiệm vụ được giao bởi Giám đốc Kinh Doanh ngành hàng/ Quản Lý Khu Vực (khảo sát thị trường, kiến thức sản phẩm...)

- Maintain & develop good report with all related departments, Customers, Principals’ employees/ Duy trì và tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, Khách hàng, Nhân viên của đối tác

- Update customer database and inform to his/her superior and concerned department for rectification of data on this system/ Cập nhật những dữ liệu của khách hàng, thông báo tới giám sát trực tiếp, đồng thời liên kết với phòng ban để chỉnh sữa dữ liệu trên hệ thống

- Comply and fulfill the call visit per call plan scheduled productively
Tuân thủ nghiêm túc và hoàn tất lịch trình thăm viếng khách hàng hiệu quả

- Achieve individual objectives including target, productivities and contract signed and other assigned KPIs
Đạt các chỉ được giao bao gồm: chỉ tiêu kinh doanh, call hiệu quả, hợp đồng và hoàn tất tốt các công việc được giao khác

- Fulfill all reports (market survey…) (both regular & ad hoc) related business, market information, products…. and/or all other extra tasks as requested by his/her superior
Hoàn thành các báo cáo (cả báo cáo định kỳ và không định kỳ) liên quan đến công việc, thị trường, hàng hóa, và các công việc khác được yêu cầu bởi cấp quản lý

- Timely update customer data for both existing and new customer in the territory
Cập nhật kịp thời thông tin khách hàng hiện tại và khách hàng mới trong địa bàn quản lý

- Build good relationship with the colleagues, customers and PRNs counter’s part
Có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác

- Self-development and learning
Nhân viên phải thể hiện được tinh thần tự học hỏi và phát triển bản thân

Job Requirement

1. Education & Qualification/ Trình độ học vấn & Bằng cấp
- Pharmacist colleague/ Tốt nghiệp cao đẳng dược
- Pharmacist or Medical Doctor/ Dược sĩ đại học hoặc Bác sĩ

2. Working Experience /Kinh nghiệm làm việc
- At least 1 year experience working as Business Consultant / Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên tư vấn kinh doanh

3. Skill/ Kỹ năng
- Communication and customer care skills/ Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
- Negotiation and presentation skills/ Kỹ năng thương lượng và giới thiệu sản phẩm

4. Other Specific Requirements / Những yêu cầu đặc biệt khác
- Integrity/ Trung thực
- Hardworking and enthusiasm/ Làm việc chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc
- Willing to learn / Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, cầu tiến
- Understand pharmaceutical market/ Hiểu rõ thị trường Dược phẩm
- Product knowledge/ Có kiến thức sản phẩm tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.